Aprovació provisional del Pla d’Ordenació

APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) APROVA EN LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL PASSAT 4 DE SETEMBRE DE 2023.

S’aprova provisionalment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, en el qual s’han inclòs les al·legacions acceptades, així com la memòria ambiental i tota la resta de documentació que el conforma.

Es tramet a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central el POUM aprovat provisionalment, així com una còpia completa de l’expedient administratiu tramitat, als efectes de la seva aprovació definitiva.

La documentació aprovada provisionalment del POUM la trobareu en la secció de Documentació.