PROCÉS I ETAPES

El procés de redacció del POUM està regit per normatives estatals que descriuen les etapes, el procés i la documentació obligatòria per elaborar-lo (el Decret legislatiu 1/2010, la Llei 3/2012 i el Decret 305/2006).

Tot el procediment compta amb un Programa de Participació Ciutadana que permet que tots els veïns i veïnes de Viladrau puguin prendre part en la definició de quin ha de ser el model de desenvolupament del municipi per als propers anys i que té el seu primer instrument en aquesta pàgina web.

Dividim el procés de redacció del POUM en diverses fases:

FASE 1. AVANÇ DEL POUM
 • Redacció de l’Avanç del POUM: és un document genèric que forma part de la redacció del POUM i posa de manifest els objectius i criteris generals proposats així com una síntesi de les alternatives estudiades per al municipi. Aquest document el redacta l’Ajuntament (amb l’ajuda d’un equip tècnic especialitzat) i serveix de base per guiar tot el procés i per treballar en l’elaboració del POUM definitiu amb el màxim d’informació i eines possibles. Paral·lelament, el POUM s’ha de sotmetre a una tramitació ambiental (Avaluació Ambiental Estratègica Ordinària) que començarà amb l’elaboració del Document Inicial Estratègic (DIE) on, entre d’altres, es farà una diagnosi dels aspectes ambientalment rellevants del municipi, es proposaran els objectius ambientals a tenir en compte i s’avaluaran ambientalment les alternatives considerades.
 • Participació: per la redacció de l’avanç del POUM es tenen en compte les aportacions i propostes realitzades en la primera fase del Programa de participació Ciutadana (enquesta de percepció ciutadana, SIG participatiu i sessions de participació ciutadana). L’objectiu de les accions de participació proposades és que l’equip redactor del POUM pugui comptar amb les aportacions i propostes realitzades per la ciutadania i pels diferents sectors de Viladrau per fer l’anàlisi d’alternatives de planejament i també de cara a desenvolupar i concretar l’alternativa seleccionada en al fase següent (d’aprovació inicial).
 • Aprovació de l’Avanç del POUM: per acord del Ple municipal, l’Ajuntament aprovarà l’Avanç del POUM.
FASE II. INFORMACIÓ PÚBLICA
 • Informació pública: un cop aprovat l’Avanç, l’Ajuntament obrirà un període de 30 dies d’informació pública. Durant aquest temps, els documents corresponents a l’Avanç aprovat seran consultables (a l’apartat de Documentació així com físicament a l’Ajuntament) per tal que tot el públic interessat pugui valorar-los i fer arribar els seus suggeriments al respecte.
 • Informes del Departament de Territori i Sostenibilitat: simultàniament al període d’informació pública, l’Ajuntament trametrà l’Avanç al Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) per tal que l’Òrgan Ambiental corresponent (en aquest cas l’Oficina Tècnica d’Acció i Avaluació Ambiental de les Comarques Gironines -OTAAA-) emeti l’anomenat Document d’Abast i perquè la Comissió Territorial d’Urbanisme (CTU) emeti el primer Informe Urbanístic Territorial.  A banda, des del DTES també es realitzaran consultes a les administracions públiques afectades per tal que emetin els corresponents informes en relació amb la proposta d’Avanç.
FASE III. APROVACIÓ INICIAL DEL POUM
 • Redacció del document per a l’aprovació inicial del POUM: en aquesta fase es redactarà el document amb la concreció de les propostes, valorant els suggeriments i informes rebuts en la fase anterior. La documentació incorporarà: Memòria descriptiva i justificativa, Normes Urbanístiques, Plànols d’informació i d’ordenació, Estudi d’Avaluació de Mobilitat Generada, Memòria Social i Estudi Ambiental Estratègic.
 • Participació: durant aquesta fase, principalment es farà una sessió de retorn dels principals resultats del procés participatiu realitzat en fase d’avanç així com de presentació de les principals línies estratègiques amb què s’està treballant, per tal que tothom hi pugui dir la seva en relació amb la proposta a aprovar inicialment.
 • Aprovació inicial del POUM: per acord del Ple municipal, l’Ajuntament aprovarà inicialment el POUM, conjuntament amb la corresponent suspensió obligatòria de llicències.
FASE IV. EXPOSICIÓ PÚBLICA I SOL·LICITUD D'INFORMES PRECEPTIUS
 • Exposició pública del la proposta inicial del POUM: durant un mínim de 45 dies l’Ajuntament posarà a disposició de les persones que ho sol·licitin tota la documentació del POUM, tant en format imprès com en format digital. En aquesta fase d’exposició pública es recolliran les aportacions a mode d’al·legacions, que s’hauran de respondre de manera individualitzada. A
 • Informes dels organismes implicats:  alhora el POUM es remetrà als organismes públics implicats i les administracions públiques afectades perquè emetin els informes preceptius. Durant aquest període es proporcionarà atenció personalitzada si es requereix.
FASE V. APROVACIÓ PROVISIONAL DEL POUM
 • Redacció del POUM provisional: tenint en compte les demandes dels ciutadans i dels organismes sectorials, es concretarà la proposta del POUM, esmenant el document aprovat inicialment. S’afegeix també a la documentació del POUM el Document Resum del procediment d’avaluació ambiental, que resumeix i estableix les conclusions de la tramitació ambiental.
 • Informes del Departament de Territori i Sostenibilitat: un cop valorades les al·legacions, caldrà trametre la documentació corresponent al DTES per tal que l’OTAAA emeti la corresponent Declaració Ambiental Estratègica i la CTU un segon Informe Urbanístic Territorial, les determinacions dels quals s’hauran d’incorporar a la proposta del POUM.
 • Aprovació provisional del POUM: per acord del Ple municipal, l’Ajuntament aprovarà provisionalment el POUM, conjuntament amb la corresponent suspensió obligatòria de llicències.
 • Publicació: en aquesta fase es publica tota la documentació en aquesta web per tal que pugui ser accessible i consultable.
FASE VI. SOL·LICITUD D'INFORMES

Si s’escau, es tornarà a demanar un informe a les administracions afectades per verificar que el POUM aprovat provisionalment s’adequa als seus requeriments.

FASE VII. APROVACIÓ DEFINITIVA
El POUM s’aprovarà per part de la Comissió d’Urbanisme i, un cop publicat, entrarà en vigor, substituint les Normes Subsidiàries de Planejament que són l’instrument urbanístic actualment vigent.

Un cop aprovat definitivament, el POUM constarà de tot un seguit de documents, entre els quals destaquen els següents:

1. Memòria descriptiva i justificativa del POUM
2. Plànols d’informació i d’ordenació
3. Normes urbanístiques
4. Catàleg de béns a protegir. Catàleg de masies i cases rurals
5. Agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions
6. Documentació d’avaluació ambiental
7. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
8. Memòria social