PARTICIPACIÓ

Amb l’objectiu que tothom pugui donar la seva opinió respecte a com creu que ha de ser el futur de Viladrau, s’ha aprovat el Programa de Participació Ciutadana associat al procés de redacció del POUM. Aquest Programa contempla tot un seguit de processos de consulta i d’informació que facilitaran la participació de la ciutadania al llarg de l’elaboració de POUM i, especialment, en les primeres etapes d’aquesta.

Els instruments i accions de participació

Per garantir la participació pública en tots els àmbits s’han definit diferents instruments de participació:

 • Reunions internes de l’Ajuntament
 • Reunions sectorials
 • Sessions de participació ciutadana
 • Sessions de presentació i informació
 • Enquesta de percepció ciutadana
 • SIG participatiu
 • Recull d’opinions i suggeriments via web
 • Atenció personalitzada durant l’exposició pública
 • Conferències
 • Altres

Esquema del procés

Paral·lelament a les fases de consulta pública que preveu la legislació en matèria urbanística, es duran a terme diferents actes de participació ciutadana i d’informació pública per poder tenir en compte en tot moment l’opinió de la ciutadania.

Accedint a l’apartat de notícies i agenda d’aquesta pàgina web podreu anar coneixent quan i on es portaran a terme les diferents sessions i actes de participació o d’informació sobre el POUM i també tota la informació al respecte.

AVANÇ DEL POUM

Sessió de participació interna de l’Ajuntament

Prèvia a les sessions de participació ciutadana i a les reunions sectorials s’han realitzat diverses sessions de treball a nivell intern de l’Ajuntament per tal de poder conèixer i contrastar l’opinió dels tècnics de les diferents àrees de l’Ajuntament.

Web del POUM

Aquesta web esdevé un dels principals recursos participatius oberts especialment per al procés d’elaboració del POUM. Més enllà del seu valor informatiu i de consulta (Veure Documentació), la web compta amb un canal per fer arribar comentaris i aportacions directament a l’equip redactor.

Enquesta de percepció i expectatives ciutadanes

Per tal de recollir el màxim d’opinions, de propostes i d’expectatives, més enllà d’aquelles que es puguin manifestar en les sessions de participació ciutadana o amb el formulari de contacte de la web, s’ha dissenyat un breu qüestionari per conèixer les preocupacions o necessitats de la ciutadania sobre temes claus relacionats amb la definició de les propostes del POUM. Aquesta enquesta es podrà respondre en línia (Veure Opina i participa) i en paper.

SIG participatiu

De manera complementària a la resta d’eines de participació, s’ha activat un mapa interactiu de Viladrau on tots els veïns i veïnes del poble poden fer aportacions de manera geolocalitzada, contrubuïnt a enriquir els treballs de diagnosi del municipi per part dels diferents equips tècnics implicats.

Sessions de participació ciutadana

Es realitzaran 2 sessions temàtiques, obertes al conjunt de la ciutadania de Viladrau on s’abordaran dos escenaris diferenciats: PRESENT (taller de diagnosi) i FUTUR (taller de propostes). En aquestes sessions:

 • S’exposarà de forma sintètica la informació bàsica que es consideri necessària per poder participar amb una base de coneixement suficient.
 • Es treballarà a partir de dinàmiques actives i grups de treball.
 • A partir de la valoració final conjunta es redactarà un informe que es farà arribar a totes les persones participants.

Informe d’aportacions i propostes ciutadanes

Un cop finalitzades les sessions de participació ciutadana previstes, analitzats els resultats de l’enquesta i el SIG participatiu i documentades les aportacions realitzades a través de la web del POUM, s’elaborarà un informe integrat que sintetitzi totes les aportacions i propostes rebudes en el marc del procés de participació ciutadana durant la fase d’avanç del POUM. Aquest informe s’enviarà a tots els assistents a les sessions de participació i es publicarà a la web del POUM.

La seva funció serà principalment la de fer arribar a l’equip redactor del POUM les aportacions i propostes realitzades per la ciutadania en la fase d’avanç, de manera que puguin tenir-les en consideració en l’anàlisi d’alternatives de planejament, així com en el desenvolupament i concreció de l’alternativa seleccionada en la fase següent, d’aprovació inicial.

INFORMACIÓ PÚBLICA

Informació pública

Un cop aprovat l’avanç del POUM, s’obrirà un període d’informació pública durant el qual tothom podrà fer arribar suggeriments respecte a la documentació aprovada. Aquesta documentació serà consultable en l’apartat de Documentació així com a les dependències de l’Ajuntament. En aquest període d’informació pública només es podran fer aportacions en format de suggeriments (les al·legacions es recolliran en la fase d’informació pública del POUM inicial) i es realitzaran de manera telemàtica a través de la web del POUM o via instància directament a l’Ajuntament.

Alhora, es farà arribar la documentació d’Avanç a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAAA) de la Generalitat la qual, durant un termini de 30 dies, realitzarà consultes a d’altres administracions afectades i al públic interessat. En el termini de 2 mesos l’OTAA emetrà el Document d’Abast, que fixa el marc per a l’avaluació ambiental i els criteris ambiental i territorials per al POUM, necessari per a la posterior redacció de l’Estudi Ambiental Estratègic.

Redacció de l’Informe dels escrits i suggeriments

De manera independent però coordinada amb l’informe de retorn de la participació en fase d’avanç s’elaboraran els corresponents informes de tots els escrits i suggeriments rebuts. Es tractarà d’informes personalitzats per facilitar la notificació als interessats, sens perjudici de l’agrupació temàtica que es requereix. En concret, cada informe contindrà una síntesi de l’escrit, un anàlisi i avaluació del contingut i una proposta de resolució del corresponent escrit.

APROVACIÓ INICIAL

Reunions sectorials

Al llarg del procés de redacció de la versió del POUM a aprovar inicialment i de manera complementària a la resta d’accions de participació plantejades, es celebraran trobades sectorials amb diferents entitats i/o agents locals per tal de tractar temàtiques concretes que s’identifiquin com d’especial interès (per exemple: sector turisme, parc natural,…).

Sessió de retorn, presentació i capacitació

Amb caràcter previ a l’aprovació inicial de la proposta de POUM es convocarà de nou a la ciutadania i a aquells agents locals que es consideri oportú, per dur a terme una sessió de retorn dels resultats del procés realitzat en fase d’avanç i de la consideració de les aportacions recopilades. També s’explicaran i es discutiran les principals línies estratègiques i apostes del nou POUM i, alhora, s’aprofitarà la trobada per fer una capacitació per a la fase d’exposició pública, és a dir, s’explicarà la manera com s’han de redactar i presentar les al·legacions per a que aquestes puguin ser considerades adequadament.

Informe retorn de la sessió

De manera semblant a l’informe que s’haurà elaborat en la fase d’avanç, s’elaborarà un informe en què es recullin les conclusions de la trobada i també inclourà les aportacions rebudes mitjançant el canal d’aportacions de la pàgina web. Aquest informe es publicarà al web del POUM i s’enviarà als assistents de la sessió.

EXPOSICIÓ PÚBLICA I SOL·LICITUD D'INFORMES PERCEPTIUS

Exposició pública del POUM aprovat inicialment

Després de l’aprovació inicial del Pla, aquest es sotmetrà a un període d’exposició pública  per un termini de 45 dies. Durant aquest període es disposarà de tota la documentació del POUM tant en format imprès a les dependències municipals com en format digital a la web del POUM. Aquest període de 45 dies d’informació pública es podrà ampliar si l’Ajuntament ho considera necessari.

Atenció personalitzada

Durant el període d’exposició pública s’habilitarà un espai per tal que, prèvia cita, l’equip redactor pugui atendre les consultes dels veïns/es i recollir els seus suggeriments en relació amb la proposta aprovada inicialment.

Aquest espai es trobarà ubicat a la seu de l’Ajuntament i s’obrirà amb un calendari preestablert (un dia a la setmana). A banda, tenint en compte les característiques demogràfiques del municipi (amb un pes important de la segona residència) l’equip redactor també atendrà consultes personalitzades a la seva oficina de Barcelona, sempre amb concertació prèvia de cita.

Conferències

L’equip redactor del POUM realitzarà tres conferències a col·lectius de ciutadans identificats, en col·laboració amb l’Ajuntament, com a estratègics (Consell del poble, agrupacions de professionals, agents econòmics i socials, associacions veïnals, etc.) per tal de maximitzar la difusió de les propostes del POUM i garantir un coneixement suficient del seu contingut. De manera similar a la sessió orientada a la ciutadania en general, aquestes conferències contindran un espai obert al debat i, posteriorment, es confeccionarà un breu informe de retorn amb les principals conclusions, el qual s’enviarà als assistents i es publicarà a la web del POUM.

Informe dels escrits d’al·legacions

En la línia de la fase d’avanç, un cop finalitzat el període d’exposició pública, l’equip redactor del POUM elaborarà el corresponent informe dels escrits d’al·legacions i dels informes d’organismes recollits durant aquest termini. Igualment, per a la redacció d’aquest document l’equip redactor comptarà amb la participació dels especialistes que s’escaigui en cada cas.

Informe d’aportacions i propostes ciutadanes

Paral·lelament a la tasca descrita en el punt anterior i de manera homòloga a l’informe que s’haurà elaborat en la fase d’avanç, es redactarà un informe integrat que sintetitzi, de manera ponderada, totes les aportacions i propostes realitzades en el marc del procés d’exposició pública (via suggeriments, via bústia ciutadana, via instància Ajuntament, etc.). Aquest informe es publicarà a la web del POUM i a tots aquells ciutadans dels quals es disposi de correu electrònic de contacte.

APROVACIÓ PROVISIONAL

Exposició pública del POUM aprovat inicialment

En aquesta fase s’informarà del resultat del procés d’informació pública i de consultes a les administracions afectades i també de les principals modificacions introduïdes en el POUM respecte de la versió de l’aprovació inicial. No es preveuen actes de participació presencial, a part dels actes informatius de presentació del POUM que pugui convocar l’Ajuntament juntament amb l’equip redactor.

Publicació de les versions del POUM

Es publicarà a través de la web del POUM tota la documentació corresponent a cada una de les versions aprovades (provisional i definitiva) per tal que aquesta pugui ser accessible i consultable per la ciutadania.

Publicació dels informes de resposta a les al·legacions i a les administracions

Es publicaran a la web i es donarà difusió dels informes de resposta a les al·legacions i de resposta a les administracions consultades així com d’un informe de síntesi de les principals modificacions introduïdes al POUM des de la seva aprovació inicial.

APROVACIÓ DEFINITIVA

Publicació del POUM