QUÈ ÉS EL POUM?

El POUM és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, un instrument de planificació del territori que ordena urbanísticament el terme municipal de Viladrau i en dissenya el seu desenvolupament i creixement futurs.

En aquests moments, el municipi de Viladrau es regula urbanísticament per les anomenades Normes Subsidiàries de Planejament (NS), les quals van ser aprovades definitivament el 1986, fa una trentena d'anys. Transcorregut aquest temps, aquestes NS han esdevingut obsoletes i s'ha fet palesa la necessitat de formular una nova eina de planejament urbanístic: el POUM.

El POUM serà l’instrument que fixarà les regles del joc del creixement urbanístic de Viladrau per als pròxims 15-20 anys i, per això, necessita de la participació del conjunt del municipi (polítics, sectors econòmics i socials, entitats, població general, etc.).

L’objectiu bàsic del POUM és garantir el desenvolupament urbanístic sostenible de Viladrau a través de regulacions i normatives que afecten a tot el municipi:

La utilització eficient del sòl com a recurs natural no renovable

El POUM classifica les diverses parts del terme municipal en sòl urbà, urbanitzable (apte per a la seva transformació en sòl urbà) i no urbanitzable (que no pot ser urbanitzat i ha de gaudir d’una protecció especial) i regula els usos i les activitats que es poden dur a terme en cadascun d’ells.

Les necessitats socials i econòmiques del municipi

El POUM ha de donar resposta a les necessitats socioeconòmiques detectades, a partir de l’ordenació dels espais públics, habitatges, infraestructures, equipaments públics, etc..

La protecció del medi ambient

El POUM haurà de vetllar per la protecció del medi ambient a partir de l’ordenació de la mobilitat, la previsió d'espais lliures i zones verdes i la preservació del patrimoni natural

La protecció del patrimoni cultural

Es treballarà amb l’ordenació del patrimoni arquitectònic a través de la confecció de catàlegs de béns arquitectònics a protegir.